Kis Varga Bettina

Kis Varga Bettina

Ingatlanközvetítő

+36 20 588 mutasd
Nyelvtudásom
angol
Tagságaim
Iparkamara, Ingatlanközvetítői névjegyzék

Így dolgozom

Ingatlant szeretnél vásárolni, eladni- kiadni, vagy bérelni? Jó helyen jársz!
Korrekt gyors ügymenet, teljes körű ügyintézés!
Fordulj Hozzánk bizalommal!

Adatvédelmi Szabályzat - Ingatlanközvetítés

1.1. Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan közvetítéshez kapcsolódó adatkezelése
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő - a vele kapcsolatba lépő ügyfelek (Érintettek) részére ingatlanközvetítési (pl. ingatlan értékesítése, bérbeadása, más célra történő hasznosítása; ingatlan keresése, felkutatása vásárlás, bérlet vagy más célra történő hasznosítás céljából; stb.) szolgáltatást nyújt.
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó üzemelteti az adatbázist, mint a belső informatikai rendszert, amely felhasználásával sor kerül az ingatlanközvetítési szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítésére, az ügyféladatok rögzítésére. Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó határozza meg többek között az ingatlanközvetítési szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványokat, szerződéseket, az értékesítési folyamatokat, az eljárásrendet, a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan kezelt adatokat melyeket a Kft. által üzemeltetett adatbázisban rögzítik.
A fentiekre tekintettel Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Adatkezelőnek minősül.
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő tevékenység keretében történő adatkezelés célját, eszközeit és szabályait kizárólag Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó határozza meg.
Az Ingatlanközvetítő az a személy, aki Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó nevében és képviseletében , fennálló megbízási jogviszonya alapján jár el. Az Ingatlanközvetítők tehát nem önállóan járnak el a szolgáltatás nyújtása során, hanem minden eseten a vállalkozás javára, az általuk adott utasítások szerint. Az Ingatlanközvetítők tehát nem jogosultak önállóan, saját nevükben és javukra eljárni, az Érintettel szerződést kötni, számára szolgáltatást nyújtani. Az Ingatlanközvetítők az adatokat Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó nyomtatványain rögzítik.
1.2. Az Adatkezelők, az egyes Adatkezelők adatkezelései
A jelen Tájékoztató 1.1. pontjában leírtak szerint Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő tevékenység keretein belül az egyes szolgáltatások nyújtása során az adatkezelési tevékenységet több személy is végezheti, akik valamennyien önálló Adatkezelők.
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő tevékenységével kapcsolatba kerülő Érintettek személyes adatait az alábbi Adatkezelők kezelik:
• Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó
• Székhely: 7629 Pécs, Komlói út 94
• Adószám: 55480055122
• Képviselő: Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozóm önállóan
• A vállalkozás elektronikus elérhetősége:
• A vállalkozás honlapja: origo-haz.ingatlan.com
• Telefonszám: +36 20 5884928

1.3. A Tájékoztató személyi hatálya

A fentiekre tekintettel a jelen Tájékoztató hatálya kiterjed Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó ingatlanközvetítési tevékenységére, továbbá valamennyi vele szerződéses jogviszonyban álló Ingatlanközvetítőkre is kötelező érvénnyel bír a saját Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatójuk mellett.
Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó által üzemeltetett weblapon időbeli korlátozás nélkül, továbbá fellelhető és megismerhető Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó irodájában nyitvatartási időben.
1.4. A Tájékoztató tárgyi hatálya
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre (személyes adatok kezelésére) terjed ki
Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nem minősülnek személyes adatnak (pl. gazdasági társaságok adatai, stb.), továbbá azon adatokra, amelyek nem hozhatóak kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimizált adatok, stb.)
1.5. A Tájékoztató célja
A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő tevékenység keretein belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik.
Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Ingatlan Közvetítő tevékenység keretein belül megvalósuló adatkezelések során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat.
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó mindennapi tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek magánszférához való alapvető jogát, akik részére személyes adatot adnak át, és messzemenőkig elkötelezett ezek védelme iránt.
Ennek megfelelően Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

1.6. Vonatkozó jogszabályok
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkoz, mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a mindennapi tevékenységével kapcsolatos valamennyi (papír alapú és elektronikus) adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Tájékoztató elkészítése során Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó az alábbi jogszabályokat és Európai Uniós Rendeletet vette figyelembe:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – (a továbbiakban: Számv. tv.);
• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – (a továbbiakban: Pmt.)
2. Fogalommeghatározások
2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve a felhasználót is.
2.3. Felhasználó: az a természetes személy Érintett, aki a Weboldalon található bármelyik szolgáltatásra regisztrál, vagy szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vesz, és ennek során megadja a személyes adatait;
2.4. Weboldal: Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldal .
2.5. Szolgáltatás: Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, amelyek elérhetők a Weboldalon.
2.6. Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.9. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.10. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.11. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.12. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3. Adatvédelmi tisztviselő
Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó adatvédelmi tisztviselője Kis- Varga Bettina
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
• tel.

• e-mail4. Az adatkezelés módja, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
4.1. Az adatkezelés módja
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból, célhoz kötötten kezeli. A személyes adatok eredeti céltól eltérő célra történő felhasználására az Érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján van lehetőség.
Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat kezelik.
Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai kizárólag az ilyen személy felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a jogaik érvényesülését.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatkezelése átlátható legyen.

4.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelések során az alábbi – GDPR-ben rögzített - elveket tartja szem előtt:
A személyes adatok
• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
• pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az Adatkezelő felelős a fentiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az Adatkezelőnek az adatkezelés elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.5. A kezelt személyes adatok felvétele, a személyes adatok köre
5.1. A kezelt személyes adatok felvétele
• a Weboldalon keresztül – ebben az esetben az Érintett a Weboldal látogatása során a Weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevétele érdekében az erre a célra kialakított felületen maga adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatai elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez azon szolgáltatás nyújtása céljából, amely szolgáltatás igénybe vétele érdekében személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

• Külső forrásokból történő adatfelvétel: ebben az esetben az Adatkezelők az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő, stb.) adatokat (általában név, telefonszám, e-mail cím) rögzítik kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Adatkezelő személyes adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (pl. ingatlan-nyilvántartásból, cégjegyzékből, stb.) is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

5.2. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
1./ Ügyfél-azonosításhoz kapcsolódó személyes adatok: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma.
2./ Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatok: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot.
3./ Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
4./ Az eladni, bérbe adni kívánt ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, fekvése, helyrajzi száma, alapterülete, anyaga, szobák száma, építési éve, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, eladási irányár, bérleti díj, ingatlan tehermentes volta, ellenkező esetben a terhek megjelölése.
5./ Az ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlanközvetítési megbízás megkötését követően az ingatlan felvétele során a tulajdonos vagy a megbízó hozzájárulásával fényképeket készít az ingatlanról, amely fényképeket az Ingatlanközvetítő feltölti az Adatkezelő belső informatikai rendszerébe, az Invest Origo Holding Kft adatbázisába és a hirdetésben is megjelennek. A fénykép készítése során az Ingatlanközvetítő törekedik arra, hogy a képeken személyes tárgyak, fényképek lehetőleg ne látszódjanak. A fényképek készítéséhez való hozzájárulás megtagadása nem akadálya az ingatlan felvételének, azonban jelentősen megnehezítheti az ingatlan értékesítését, bérbeadását.
6./ A keresett ingatlannal kapcsolatos adatok: az Érintett által a megbízás során megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. elhelyezkedése, típusa, alapterülete, szobaszám, anyaga, épület kora, lakás alapterülete, elvárt irányár).
7./ Számlakiállítással kapcsolatos adatok: A megbízási díjról az Adatkezelő számlát állít ki, amelynek érdekében kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, megbízási díj összege).
8./ Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében jogvita kialakulásának esetére (pl. megbízási díj követelés Ingatlanközvetítő megkerülése, stb.) kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítéséhez szükséges adatokat és iratokat.

6. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége
A GDPR alapján a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az alábbi hat jogalap közül legalább egy teljesül:
• Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
• Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;


7. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az egyes személyes adatokat az alábbiakban rögzített időpontig kezeli.
• Az ügyfél-azonosításhoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő az ingatlanközvetítési megbízási szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.
• Az ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatok az Adatkezelő a Pmt.-ben meghatározott 8 (nyolc) évig kezeli.
• A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően az Érintett törlési kérelmének elküldéséig, de legfeljebb a kapcsolat fennállását követő legfeljebb 5 (öt évig kezeli.
• AzIngatlanközvetítési (eladási vagy keresési) megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezelt személyes adatokat (ide értve az eladni, bérbe adni kívánt ingatlannal kapcsolatos adatokat, az ingatlanról készült fényképeket és a keresett ingatlannal kapcsolatos adatokat is) az Adatkezelő a szerződéskötéstől kezdődően a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.
• Az ingatlanközvetítési szolgáltatáshoz kapcsolódóan kitöltött dokumentumokat (Közvetítési nyilatkozat, Vételi ajánlat, Vételi szándéknyilatkozat, Bérleti szándéknyilatkozat, Adásvételi előszerződés, Bérleti előszerződés, Megbízási szerződés teljesítése) aláíró Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a nyilatkozat aláírásától kezdődően az ingatlanközvetítési szolgáltatással Érintett ingatlanra vonatkozó ingatlanközvetítési megbízási szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.
• A számviteli törvényben foglalt számla kiállítási kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat az Adatkezelő a számviteli törvénynek megfelelően 8 (nyolc) évig kezeli.
• Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezeli.
• Az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelést jogszabály sem teszi lehetővé.
• Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a tiltakozás teljesíthető.
• Bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes.
• Az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság vagy más hatóság, bíróság a személyes adat törlésére kötelezi.
• Az adatok kezelésének határideje lejárt.
Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról, a törlési kérelmekről és az adatok törléséről nyilvántartást vezet.
8. Az egyes adatkezelések
A Tájékoztató jele fejezetében az Adatkezelő által végezett egyes adatkezelések kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint:
• adatkezelés ismertetése
• a kezelt személyes adatok köre
• az adatkezelés célja
• az adatkezelés jogalapja
• az adatkezelés időtartama

8.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadásához vagy más célból történő hasznosításához kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Az Adatkezelő fő tevékenysége keretében ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújt, amelynek egyik válfaja az ingatlan értékesítésére, bérbeadására vagy más célból történő hasznosítására vonatkozó ingatlanközvetítés.
A kezelt személyes adatok köre:
Ezen adatkezelés során az Adatkezelő a vele Ingatlanközvetítési megbízást aláíró Érintett következő személyes adatait kezeli:
• ügyfél-azonosításhoz szükséges személyes adatokat
• ügyfél-átvilágításhoz szükséges személyes adatokat
• a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat
• az eladni, bérbe adni kívánt ingatlannal kapcsolatos adatokat
• az ingatlanra vonatkozó fényképeket
• számlakiállítással kapcsolatos személyes adatok
• igényérvényesítéssel kapcsolatos személyes adatok
Az Adatkezelő az ingatlanközvetítési megbízás teljesítése keretében aláírásra kerülő egyes okiratokat aláíró Érintettek következő személyes adatait kelezi:
• Az Adatkezelő a vele ingatlanközvetítési megbízási szerződést aláíró Érintett következő személyes adatait kezeli: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító, telefonszám, e-mail cím, az ingatlan adatai (elhelyezkedés, típusa, alapterülete, szobaszám, épület anyag, irányár, az ingatlan tehermentes volta vagy a terhek megjelölése).
• Közvetítési nyilatkozat esetén: név, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, telefonszám;
• Vételi ajánlat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Vételi szándéknyilatkozat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Bérleti szándéknyilatkozat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Adásvételi előszerződés esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Bérleti előszerződés esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Megbízási szerződés teljesítése esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
Az adatkezelés célja:
o a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse;
o az Érintett beazonosítása;
o Ingatlanközvetítési megbízási szerződés teljesítése;
o az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása, stb.);
o az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon vagy e-mail útján a szerződés teljesítése érdekében;
o ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések intézése telefonon vagy e-mail útján;
o az Ingatlanközvetítési szerződés tárgyát képező ingatlan rögzítése az Adatkezelő belső informatikai rendszerében, az Invest Origo Holding Kft adatbázisban a megbízás teljesítése érdekében;
o az Ingatlanközvetítési szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele a megbízás teljesítése érdekében;
o a megbízó és az érdeklődő közötti kapcsolat létrehozása a megbízás teljesítése érdekében;
o az ingatlanközvetítési megbízáshoz kapcsolódó szolgáltatások (Pl. értékbecslés, energetikai tanúsítvány, stb.) biztosítása, a megbízó és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó közötti kapcsolat létrehozása;
o az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (pl. az Érintettel szembeni megbízási díj iránti igény érvényesítése peres és nemperes eljárásokban, a Franchise Partnerek és Ingatlanközvetítők ellenőrzése a Földhivatali betekintés útján, stb.);
Az adatkezelés jogalapja:
• a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
• a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése;
• a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. számlázás) és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
Az adatkezelés időtartama:
• hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
• a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 8 (nyolc) év;
• a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;
• egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
8.2. Ingatlan kereséséhez (vételhez, bérlethez vagy más célból történő hasznosításához) kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Az Adatkezelő fő tevékenysége keretében ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújt, amelynek z ingatlan értékesítése mellett a másik válfaja az ingatlan keresése, felkutatása vásárlás, bérlet vagy más célból történő hasznosítás céljából.
A kezelt személyes adatok köre:
Ezen adatkezelés során az Adatkezelő a vele Ingatlan keresésére szóló megbízási szerződést aláíró Érintett következő személyes adatait kezeli:
• ügyfél-azonosításhoz szükséges személyes adatokat
• ügyfél-átvilágításhoz szükséges személyes adatokat
• a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat
• a keresett ingatlannal kapcsolatos adatok
• számlakiállítással kapcsolatos személyes adatok
• igényérvényesítéssel kapcsolatos személyes adatok
Az Adatkezelő az ingatlan keresési megbízás teljesítése keretében aláírásra kerülő egyes okiratokat aláíró Érintettek következő személyes adatait kelezi:
• Az Adatkezelő a vele ingatlan keresésére irányuló megbízási szerződést aláíró Érintett következő személyes adatait kezeli: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító, telefonszám, e-mail cím, az keresett ingatlan adatai (elhelyezkedés, típusa, alapterülete, szobaszám, épület anyaga, elvárt irányár).
• Közvetítési nyilatkozat esetén: név, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, telefonszám;
• Vételi ajánlat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Vételi szándéknyilatkozat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Bérleti szándéknyilatkozat esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Adásvételi előszerződés esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Bérleti előszerződés esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
• Megbízási szerződés teljesítése esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, lakcím, adóazonosító jel;
Az adatkezelés célja:
o a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse;
o az Érintett beazonosítása;
o Ingatlan keresésére irányuló megbízási szerződés teljesítése;
o az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása, stb.);
o az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon vagy e-mail útján a szerződés teljesítése érdekében;
o ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések intézése telefonon vagy e-mail útján;
o az Ingatlan keresési rögzítése az Adatkezelő belső informatikai rendszerében, az Openhouse adatbázisban a megbízás teljesítése érdekében;
o az Ingatlan keresésre vonatkozó hirdetések közzététele a megbízás teljesítése érdekében;
o a megbízó kereső és a kínáló ügyfelek közötti kapcsolat létrehozása a megbízás teljesítése érdekében;
o az ingatlanközvetítési megbízáshoz kapcsolódó szolgáltatások (Pl. értékbecslés, energetikai tanúsítvány, hitelügyintézés, lakásbiztosítás, stb.) biztosítása, a megbízó és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó közötti kapcsolat létrehozása;
o az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (pl. az Érintettel szembeni megbízási díj iránti igény érvényesítése peres és nemperes eljárásokban, a Franchise Partnerek és Ingatlanközvetítők ellenőrzése a Földhivatali betekintés útján stb.);
Az adatkezelés jogalapja:
• a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
• a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése;
• a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. számlázás) és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
Az adatkezelés időtartama:
• hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
• a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 8 (nyolc) év;
• a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;
• egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
8.3. Közvetítési nyilatkozathoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett számára bemutat egy ingatlant, ennek tényét a Közvetítési nyilatkozattal igazolja.
A kezelt személyes adatok köre:
Ezen adatkezelés során az Adatkezelő a vele Ingatlan keresésére szóló megbízási szerződést aláíró Érintett következő személyes adatait kezeli:
• ügyfél-azonosításhoz szükséges személyes adatokat
• a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat
• a keresett ingatlannal kapcsolatos adatok
Az adatkezelés célja:
o az Érintett beazonosítása;
o az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon vagy e-mail útján;
o a megbízó kereső és a kínáló ügyfelek közötti kapcsolat létrehozása egy megbízás teljesítése érdekében;
o ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések intézése telefonon vagy e-mail útján;
o az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (pl. az Érintettel szembeni igény érvényesítése peres és nemperes eljárásokban, stb.);
Az adatkezelés jogalapja:
• a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
• a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése;
• a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. számlázás) és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
Az adatkezelés időtartama:
• hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
• egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
8.4. Az ingatlan iránt (e-mailben, telefonon vagy személyesen) érdeklődőkkel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Ezen adatkezelés esetén az Érintett az Adatkezelő által megbízásba vett ingatlan iránt e-mailben, telefonon vagy személyesen érdeklődik, anélkül azonban, hogy bárminemű okirat aláírásra kerülne.
A kezelt személyes adatok köre:
Ezen adatkezelés során az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:
• ügyfél-azonosításhoz szükséges személyes adatok közül csak a név
• a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat
• a megtekintett ingatlannal kapcsolatos adatok
Az adatkezelés célja:
o az Érintett beazonosítása;
o az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon vagy e-mail útján;
o a megbízó kereső és a kínáló ügyfelek közötti kapcsolat létrehozása egy megbízás teljesítése érdekében;
o ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések intézése telefonon vagy e-mail útján;
o az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (pl. az Érintettel szembeni igény érvényesítése peres és nemperes eljárásokban, stb.);
Az adatkezelés jogalapja:
• a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
• a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése;
• a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. számlázás) és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
Az adatkezelés időtartama:
• hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
• egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;8.6. A Pmt. szerinti adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Az Adatkezelő a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. A szerződéses kapcsolat létesítésekor a Franchise Partner rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.
A kezelt személyes adatok köre:
Az Adatkezelő az ügyfél-átvilágítás keretében az következő személyes adatokat kezeli: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot.
Az adatkezelés célja:
• Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
• Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.
Az adatkezelés időtartama:
• a Pmt. szerint az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.
8.7. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés
Az adatkezelés ismertetése:
Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő Érintettel szemben jogos igényeink érvényesítése érdekében felhasználhatóak.
Pl. az Ingatlanközvetítő megkerülésével történt ingatlanértékesítés, megbízási díj megfizetésének megtagadása, megbízás teljesítésének kifogásolása, stb.)
Kezelt személyes adatok köre:
• A kezelt adatok köre függ az érvényesíteni kívánt igény természetétől, jogalapjától és jellegétől. Az igényérvényesítés keretében az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat felhasználható, amennyiben azt az igényérvényesítés szükségessé teszi.
Az adatkezelés célja:
• az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
• A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Az adatkezelés jogalapja:
• jogszabályi rendelkezés ott, ahol az igényérvényesítést jogszabály lehetővé teszi
• a szerződés teljesítése ott, ahol az igényérvényesítés a felek közötti szerződésen alapul
• az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
Az adatkezelés időtartama:
• az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
Érdekmérlegelési teszt:
Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés esetén az Adatkezelő kiemelt érdeke, hogy a közötte és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájusson az ők megillető megbízási díjhoz.
Ez az adatkezelés minden esetben kizárólag olyan igény érvényesítését szolgálja, amely szerződésen, vagy valamely Érintett vagy az Adatkezelő kötelezettségvállalásán alapul.
Az Adatkezelővel történő szerződéskötés, vagy az egyoldalú kötelezettségvállalás minden esetben az Érintett önkéntes elhatározásán alapul. Az Érintett minden esetben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelőt nem kerüli meg, és részére a megbízás teljesítése esetén a szerződés szerinti megbízási díjat megfizeti. Az Adatkezelőnek tehát jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen megbízási díjhoz hozzájusson. Abban az esetben, ha az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő felé fennálló fizetési kötelezettségét, az Adatkezelő jogos igényét kénytelen jogi úton (peres vagy nemperes eljárás keretében) érvényesíteni, a követelése behajtására más lehetőség nem áll a rendelkezésére.
Az igény érvényesítése pedig azon adatok felhasználása nélkül nem lehetséges, amely adatok szükségesek az igény jogszerűségének bizonyításához, az egyes eljárások megindításához. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes magatartása, valamint arra, hogy az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon kerül sor, ez az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.
Amennyiben az Érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő – az Érintett kérésére - az általa kezelt adatokat az Érintettnek átadja.

9. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett alábbi jogait, biztosítja továbbá, hogy az Érintett a jogait bármikor korlátozás nélkül gyakorolhassa.
9.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő - szóban vagy írásban - tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e az ő személyes adatait.
Az Érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.
9.2. Hozzáféréshez való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson számára hozzáférést az általa kezelt személyes adataihoz, azaz hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés célja;
• az Érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
Az Érintett által az egyes szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok megtekinthetőek az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
9.3. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
9.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) személyes adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linken keresztül lehet leiratkozni. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.
Az Adatkezelő a személyes adatok törléséről nyilvántartást vezet.
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a kezelt személyes adatok pontosságát.
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
9.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
• az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezen jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
9.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, abban az esetben az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
Az Adatkezelő a tiltakozó Érintettekről és a tiltakozással Érintett személyes adatokról nyilvántartást vezet.
9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9.9. Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.
Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról nyilvántartást vezet.
9.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése
Az Érintett a fent írt jogait bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.
Az Érintett megkeresésére az Adatkezelő késedelem nélkül de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol a megkereséssel azonos vagy az Érintett által kért formában.
10. A személyes adatok továbbítása
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön és adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre.
Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintett számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az Érintett adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adati továbbítását bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az e-mail címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

11. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre
Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, amelyről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.


12. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.
Az adatvédelmi incidensek kezelésére az Adatkezelő Adatvédelmi incideskezelési szabályzata az alkalmazandó.
Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
13. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt
Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400;
E-mail: ;
Honlap: www.naih.hu.
Az Érintett a jogainak az Adatkezelő által történt megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel szemben.
14. A Tájékoztató módosítása
A Tájékoztató rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően
15. Hatályba léptető rendelkezés
Jelen Tájékoztatót Kis- Varga Bettina egyéni vállalkozó készítette el és hagyta jóvá 2019.Szeptember 30.án.
Jelen tájékoztató 2019. Október 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Amiben még segíteni tudok

földhivatali ügyintézés, ügyvéd

Megbízásaim

Térképes nézet
Elfelejtett jelszó

Elfelejtett jelszó